© Federatie van de heilige Clara.           Foto’s  alleen overnemen na  toestemming: Webmaster

TRANSITUS VAN CLARA

Uit: De geur van de roos, door H.Andriessen † en A.Gockel


GA NU GERUST


Van de Heilige Clara wordt verhaald dat zij kort voor haar sterven, door vele van haar medezusters en andere omstanders omgeven, in gesprek werd gezien met 'ie­mand' waarbij zij zei: "Ga nu gerust, want je hebt een goede reisgeleide. Ga maar want Hij die je geschapen heeft, heeft je ook geheiligd. Hij heeft je steeds behoed en Hij heeft je met tedere liefde bemind zoals een moe­der haar kind liefheeft". En ze zei: "U, Heer, die mij geschapen hebt, wees gezegend". Het verhaal zegt ver­der: "Toen een van de zusters haar vroeg tot wie ze sprak, antwoordde zij: "Ik spreek tot mijn gezegende ziel".


HET GEHEIM / HET ‘MEER’


Degene die wij Clara noemen, is in haar naam samenvatting van een geheim dat heel haar leven en heel haar bestaan draagt. Wanneer Clara het beheer over haar bestaan overdraagt, geeft zij - in een laatste beaming van haar voorbijgaan - haar 'ik' uit handen. Zij vertrouwt het toe aan dit ge­heimzinnige Meer dat het geheim van iedere mens uitmaakt en er bij ieder mens ook anders 'uitziet'. In dit losmaken en toevertrouwen, opent zij de weg naar volledige en ongedeelde eenheid: naar de volle openba­ring van wie zij is als persoon. Wie is zij dan nu? "Ge­zegend schepsel van God". Clara blijft niet achter. Zij is. Datgene wat vertrekt uit het midden van de zusters noemt zij haar 'ziel'; wat onder ons blijft, noemen wij haar 'lichaam'. Maar zijzelf zowel als haar 'ziel' en als haar 'lichaam' maken deel uit van de ene en ongedeelde schepping van God. Daarvan gaat niets verloren en daarin keert alles terug naar zijn Oorsprong, de Schep­per van wie wij in de geloofsbelijdenis verkondigen dat Hij de Schepper is van het zichtbare èn het onzichtbare.


In ons Meer werkt God altijd in het verborgene. Soms wordt iets van die werking zichtbaar, aan onszelf of aan anderen; soms veruitwendigt hij zich in ons gedrag of in onze activiteiten naar buiten; soms veranderen onze activiteiten zelfs de loop van de geschiedenis zoals bij Franciscus. Maar de oorsprong van dat alles ligt in het verborgene, dit is de plaats waar God werkt.


LEVENSVERTROUWEN


Uiteindelijk draagt dit Meer geheel ons leven. Al onze creativiteit, het onverwachte dat in onze ervaring op­duikt, het nieuwe en verrassende dat ons op de weg tegemoet komt, het plotselinge inzicht in de zin van ons leven, het doorschouwen van de betekenis van onze angsten en van ons verlangen: uiteindelijk komt dit alles voort uit dit Meer. Daarin ligt ook onze geestelijke toekomst. Vanuit dit Meer hernemen wij in een liefheb­bende herinnering ons verleden. In dit Meer kunnen wij met Clara ons bestaan ervaren als: geschapen, gehei­ligd, behoed, bemind. Dit Meer werkt in ons, ook al bemerken we het niet. Het verandert ons, ook al ontgaat ons het hoe en het waarom. Het trekt onze aandacht en vraagt herhaaldelijk om onze opmerkzaamheid. Een­maal aan ons opgevallen en door ons ontdekt, roept het in ons een duurzame verwondering op vanwege zijn ononderbroken wonder. Het is een bron van levensver­trouwen en levensmoed. Het brengt Clara ertoe op het eigenste moment van haar sterven tot haar ziel de woor­den te richten die wij hier hebben overwogen.                                 

Ga nu gerust...   

Vade secura.....

In het Latijn gezongen (zusters Megen)

SPIRITUALITEIT VAN DE HEILIGE CLARA /CLARISSEN